ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Bruno&Bruno d.o.o. – Informacije o obradi osobnih podataka


Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o korištenju usluga Bruno&Bruno d.o.o., kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka? Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:
Bruno&Bruno d.o.o., Hermanova 23, Zagreb, OIB: 96016197799, e-mail: info@bodyceps.com; www.bodyceps.com

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:
Ime i prezime/Tvrtka društva, adresa i grad prebivališta/sjedišta društva, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“ e-mail: info@bodyceps.com.

U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:
 • Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora o korištenju usluga Bruno&Bruno d.o.o.
  Osobne podatke koje nam pružite putem predugovorne dokumentacije / obrazaca Bruno&Bruno d.o.o. (u daljnjem tekstu: „voditelj obrade“) obrađuje u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli dati pružiti optimalnu uslugu. Vaše podatke obrađujemo i u svrhu informativnog izračuna / ponude cijene koštanja neke od naših usluga, a na Vaš prethodni zahtjev. Ako s nama sklopite ugovor o korištenju neke od naših usluga, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora (optimiziranja korištenja naših usluga kao što je primjerice odabir odgovarajuće vrste usluge, obavijesti o isteku ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, izmjena ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, naplate dospjelih a nenamirenih obveza i sl.).
 • Ispunjavanje zakonskih obveza
  Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao npr. čuvanja poslovne dokumentacije i dr.
 • Legitimni interesi
  Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka u svrhu sprječavanja i otkrivanja kaznenih ili prekršajnih djela koja bi se mogla dogoditi korištenjem proizvoda i usluga voditelja obrade, prijenos osobnih podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade za potrebe izvršavanja ugovora o korištenju usluga voditelja obrade i administrativne potrebe sa tim u svezi (izdavanje računa i sl.), obrada osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama voditelja obrade, ako je takav izravan marketing usmjeren prema Vama kao korisniku usluga voditelja obrade i to samo za vrijeme trajanja ugovora o korištenju usluga voditelja obrade. U tom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo bili u mogućnosti našu promidžbu prilagoditi Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama, novostima u poslovanju i dr. putem pošte, elektroničke pošte, društvenih mreža i dr. Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku protiviti se takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.
 • Privola
  Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka, osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva (npr. u slučaju da protiv voditelja obrade bude pokrenut sudski postupak u kojem bi voditelj obrade radi zaštite svojih prava i interesa bio prisiljen nadležnom sudu ili drugom državnom tijelu dostaviti podatak iz posebne kategorije osobnih podataka) ili ako drukčije nije propisano obvezujućim / primjenjivim propisima, možemo izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole. U tom slučaju poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku obavijestili o svrsi obrade za koju nam je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li nam dati privolu. Smatra se da su ispunjeni uvjeti za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga na temelju našeg legitimnog interesa ako spadate u kategoriju naših Korisnika, a u suprotnom za tu svrhu obrade moramo imati Vašu privolu. Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u poglavlju „Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?“.
Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem predugovorne dokumentacije / obrazaca, a koji uključuju primjerice Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime fizičke osobe, odnosno odgovorne osobe ili potpisnika pravne osobe, adresa, osobni identifikacijski broj, kontaktni broj telefona, adresa elektroničke pošte).

Kome će osobni podaci biti otkriveni?
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno obvezujućim primjenjivim propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i/ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji). Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:
 • Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji
 • Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode i dr.
  Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim ili pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu, u svojstvu naših izvršitelja obrade, u svezi sa naplatom potraživanja, pružanjem marketinških i drugih usluga i dr. (npr. računovodstveni servis, odvjetnici, agencije za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, marketinške agencije, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva i dr.).
  Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka.
  Nadalje, Vaše osobne podatke možemo priopćiti odnosno učiniti dostupnim trećim osobama u sljedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva se pisanim putem; ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti te u drugim slučajevima sukladno obvezujućim primjenjivim propisima.
Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?
Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), te nema prijenosa Vaših osobnih podataka u treće zemlje (zemlje izvan EGP-a).

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje. U vezi s ugovorom o korištenju usluga voditelja obrade razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja tog Ugovora. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja dodatno su propisani npr. u Općem poreznom zakonu i dr. Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o korištenju usluga voditelja obrade ili su s tim Ugovorom u svezi. Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?
Vaši osobni podaci su nam potrebni za izvršavanje ugovora o korištenju usluga voditelja obrade. Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoje obveze iz ugovora o korištenju usluga voditelja obrade. Molimo Vas da posebno obratite pozornost da ako zbog ne pružanja potrebnih osobnih podataka kako je to naznačeno u predugovornim obrascima ne budemo u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje ugovorne obveze s naše strane.

Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?
Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:
 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
 • pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
 • pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila – pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u sjedište voditelja obrade ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka i/ili ispunjavanjem Obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika“ koji se nalazi na sučelju (web) voditelja obrade.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše mjesto prebivališta ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
Informacije o obradi podataka dostupne su Vam u svakom trenutku na sučelju (web) voditelja obrade www.bodyceps.com .

Features

 • Get the app
 • Sign up
 • Blog
 • Workout programs

Follow Us

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

About

Copyright © 2018 All rights reserved. Mediatorium